TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak amacıyla oluşturulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan Engelli Öğrenci Biriminin işleyiş ve görevlerini, engelli ve/veya süreğen hastalığı nedeniyle özel ihtiyaçları olan öğrencilere yönelik yapılması temel olan akademik, sosyal ve fiziksel düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge,  01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15. maddesi ve 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 11. ve 12. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
 1. Birim; H.Ü. Engelli Öğrenci Birimi: Harran Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı sorumluluğunda; Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu, Koordinatör ve ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilecek personeli,
 2. Birim Koordinatörü: Birimin Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörünü,
 3. Komisyon: Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Komisyonunu,
 4. Birim Temsilcisi: Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Temsilcilerini,
 5. Engelli Öğrenci: engeli (görme, işitme, ortopedik engel, otizm gibi) nedeniyle, yükseköğrenim yaşamına uyum sağlamada güçlük yaşayan ve desteğe ihtiyacı olan, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde öğrenime devam eden Harran Üniversitesi öğrencisini,
 6. Üniversite: Harran Üniversitesi’ni
 7. Rektörü: Harran Üniversitesi Rektörünü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİNİN YÖNETİM ORGANLARI, İDARİ YAPILANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 5- Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, Harran Üniversitesi tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, Engelliler Birimi Koordinatörü ve ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilecek personelden oluşur.
Madde 6- Birimin yönetim organları Birim Koordinatörü, Engelli Öğrenci Birimi Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Temsilcileri ve Birim Komisyonudur.
Madde 7- (1) Birim Koordinatörü: Koordinatör, Birimin faaliyet alanları ve tercihen özel eğitim alanında uzmanlığa sahip olan üniversite akademik veya idari personeli arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıllığına atanır. Görev süresi dolan Koordinatör, birden fazla kez atanabilir. Birim koordinatörünün görev süresi dolmadan ayrılması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Birim Koordinatörü atanır.
Birim Koordinatörü;
 1. Birimi temsil eder.
 2. Birim komisyonunu toplantıya çağırır ve kurula başkanlık eder.
 3. Birimde hizmetlerin amacına uygun ve sistemli bir şekilde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
 4. Birim personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmalar yürütmesini sağlar.
 5. Birimin bütçesini hazırlar ve komisyona sunar.
(2)- Gerekli görülmesi durumunda, Birim Koordinatörünün önerisi ile bir Koordinatör Yardımcısı 3 (üç) yıllığına atanır.
Madde 8- (1) Birim Komisyonu: H. Ü. Engelli Öğrenci Birim Komisyonu, sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Koordinatör ile Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Engelli Öğrenci Birim Temsilcileri, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığından, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından, Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından bu birim için görevlendirilmiş birer temsilci ve engelli öğrenciler arasında belirlenecek 1 (bir) öğrenci ve Öğrenci Konseyi temsilcisi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen birer temsilciden oluşur. Komisyon üyeleri 3 (üç) yıllığına atanır. Görev süreleri ilgili makamlarca uzatılabilir. 
(2) Komisyon her eğitim öğretim yılı öncesinde Rektör Yardımcısı ile Koordinatörün belirleyeceği tarihlerde ve gerek duyulduğunda toplanarak, 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 12. maddesinde yer alan engelli öğrenci biriminin görevleri doğrultusunda kararlar alır, uygulamasını denetler ve projeler geliştirir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantılara engel gruplarına göre, ihtiyaç duyulabilecek öğretim elemanları ve konunun uzmanları davet edilebilir.  
Madde 9- (1) Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi: Harran Üniversitesi’ne bağlı tüm yerleşkelerde bulunan engelli öğrencilerle, engelli öğrenci birimi arasında koordinasyonu sağlayan, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokullarda görev yapan öğretim elemanları/üyeleri arasından yönetim kurulunca bu birim için görevlendirilmiş üyelerden oluşur. Temsilciler 3 (üç) yıllığına atanır. Görev süreleri ilgili makamlarca uzatılabilir. 
(2) Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi;
 1. Bulunduğu Fakülte/Enstitü/Yüksekokulda, Engelli Öğrenci Birimince alınan kararların uygulanmasını sağlar.
 2. Yapılan çalışmaları denetler. Gerektiğinde birim koordinatörlüğü ile iletişime geçerek düzenlemeleri yapar.
 3. Birimindeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını belirler ve karşılanmasını sağlar.
Madde 10- Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi tüm daire başkanlıkları ile koordineli olarak çalışır.
Madde 11- Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin donanım ve maddi ihtiyaçları Harran Üniversitesi Rektörlüğünce karşılanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ GÖREVLERİ
Madde 12-  Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, Harran Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin eşit hak ve imkânlara erişebilmesini sağlayarak, gelişimlerini destekleyici bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar. Bu doğrultuda birimin görevleri;
 1.  Harran Üniversitesi’ni kazanan öğrencileri kayıt esnasında tespit etmek.
 2. Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tespit etmek. Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği içinde ve uygun kaynaklar dâhilinde, öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
 3. Üniversiteye kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, barınma ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.
 4. Maddi güçlüğü olan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 5. Engelli öğrencisi bulunan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Temsilcilerinin katılımıyla, Bölüm öğretim üyeleri/görevlileri ve Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile işbirliği içinde engelli öğrencilere ihtiyaç duydukları öğrenme-öğretim desteğinin verilmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
 6. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması için engelli öğrenciye sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
 7. Birimde alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
 8. Harran Üniversite’sindeki engelli öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.
 9. Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 10. Engelli öğrencilere yönelik, istihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.
 11. Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nin görev alanlarına dair bilgilerin bulunduğu ve engelli öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarını iletebildiği bir Web sitesi oluşturmak.
 12. Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve onaya sunmak.
 13. Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp her yıl Aralık ayı sonunda Rektörlüğe sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜLÜK
Madde 13- Bu Yönerge’de yer alan hükümler ile ilgili olarak engelli öğrenci ve öğrencisi olduğu Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu çelişki yaşarsa veya bu Yönerge’de tanımlanmamış bir engellilik durumuna ilişkin bir ihtiyaçla karşılaşılırsa ilgili komisyon konuyu görüşerek karara bağlar.
Madde 14- Bu Yönerge Harran Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.